Stödföreningen - Stadgar

 

Bildad 1972 / Stadgarna har faställts på årsmöte den 2015-03-19

 

1 § Ändamål

Föreningen har som ändamål att genom ekonomiskt och annan hjälp stödja YIF:s Alliansförening
 

2 § Sammansättning

Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar samt av hedersmedlemmar.
 

3 § Beslutande organ

Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.
 

4 § Firmateckning

Föreningens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av en eller flera särskilt utsedda personer.
 

5 § Verksamhets- och räkenskapsår

Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden fr.o.m den 1 januari t.o.m den 31 december.

 

6 § Stadgeändring

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster.

Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.

 

7 § Upplösning av föreningen

För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster.


I beslut om upplösning av föreningen skall anges dels att föreningens tillgångar skall användas till bestämt ändamål för YIF.

 

8 § Medlemskap och medlemsavgift

Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den som styrelsen delegerat beslutanderätten till. Anmälan om deltagande i
YIF-tipset utgör ansökan om medlemskap. Medlemsavgift beslutas av årsmötet.
 

Hedersmedlem utses av årsmötet på förslag av styrelsen. Hedersmedlem erlägger inte medlemsavgift.

 

9 § Utträde

Medlem som vill utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen.

 

Medlem som inte har betalat medlemsavgift för två på varandra följande verksamhetsår får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen. Medlemskapet upphör i sådant fall genom att personen avförs från medlemsförteckningen.

 

10 § Uteslutning m m

Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att denne har försummat att betala av föreningen beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen.

 

Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får föreningen i stället meddela medlemmen varning.

 

Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas utan att medlemmen inom viss tid, minst 14 dagar, fått tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts.

 

Beslut om uteslutning eller varning fattas av föreningens styrelse.

 

ÅRSMÖTET och EXTRA ÅRSMÖTE

 

11 § Tidpunkt, kallelse

Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av  mars  månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.

 

Kallelse till årsmötet skall av styrelsen senast två veckor före mötet väl synligt anslås i Casa Blanca . Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av föreningen med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar skall

det anges i kallelsen.

 

Verksamhetsberättelse, revisorernas berättelser samt inkomna motioner  skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet.  I kallelsen skall anges var dessa handlingar finns tillgängliga.

 

12 § Förslag till ärenden vid årsmötet

Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet. Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget.

 

13§ Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet

Medlem som har betalat förfallna medlemsavgifter och under mötesåret fyller lägst 18 år har rösträtt på möte.

Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud. Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.


14 § Beslutförhet

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

 

15 § Beslut och omröstning

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering).

Med undantag för de i 6§ och 7 § nämnda fallen avgörs vid omröstning i alla frågor genom enkel majoritet.

 

Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det skall dock val ske slutet.

 

Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om han är röstberättigad. Är han inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.

 

16 § Valbarhet

Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av föreningen.

 

17§ Ärenden vid årsmötet

Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:

1. Fastställande av röstlängd för mötet.

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

3. Val av protokolljusterare och rösträknare.

4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

5. Fastställande av föredragningslista.

6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,

    b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning)

för det senaste räkenskapsåret.

7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

9. Antagande av budget.

10.Fastställande av medlemsavgifter..

11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna

motioner.

12. Val av

a) föreningens ordförande för en tid av ett år;

b) ledamöter i styrelsen och ersättare för en tid av ett år

c) revisorer jämte ersättareför en tid av ett år.

d) ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall

utses till ordförande;

 

18 § Extra årsmöte

Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte. Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning skall avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran. När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte skall den inom 14 dagar utlysa sådant möte att hållas inom två månader från erhållen begäran. Kallelse med förslag till föredragningslista för extra årsmöte skall tillställas medlemmarna senast sju dagar före mötet eller kungöras inom samma tid i ortspressen. Vidare skall kallelsen med förslag till föredragningslista anslås i klubblokalen eller på annan lämplig plats.

 

Underlåter styrelsen att utlysa eller kalla till extra årsmöte får de som gjort framställningen vidta åtgärder enligt föregående stycke. Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling. Om rösträtt på extra årsmöte och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i 14 § och 15 §.

 

VALBEREDNINGEN

 

19 § Sammansättning

Valberedningen består av ordförande och två övriga ledamöter valda av årsmötet.

 

REVISORER

 

20 § Revision

Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar.
 

Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast en månad före årsmötet.

Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret
samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet.
 

STYRELSEN

21 § Sammansättning

Styrelsen består av ordförande samt fyra till sex övriga ledamöter. Styrelsen utser inom sig, sekreterare, kassör och de övriga befattningshavare  som behövs.
 

Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt.

 

22 § Styrelsens åligganden

När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter.

 

Styrelsen skall tillvarata föreningens och medlemmarnas intressen.

.

23§ Kallelse, beslutsmässighet och omröstning

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet ledamöter har begärt det.
 

Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande.

För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet.

Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud.

 

I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende skall avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsamman-träde.

Om särskilt protokoll inte upprättas skall sådant beslut anmälas vid det närmast därefter följande sammanträdet.

 

Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av mötesordföranden.

Avvikande mening skall antecknas till protokollet