VETERANERNA - ÅRSMÖTE

     

Årsmöte YIF:s Veteraner

Protokoll fört vid årsmöte med YIF:s Veteraner den 21 maj 2015 på Casa Blanca.

 

§ 1. Ordföranden Jan-Olof Petersson hälsade de närvarande välkomna samt förklarade mötet öppnat.

Mötet inleddes med parentation över de avlidna medlemmarna Gunnar Nilsson, Gösta Jönsson och Kurt Holgersson
 

§ 2. Till ordförande för mötet valdes Jan-Olof Petersson och till sekreterare Benkt Ekstrand
 

§ 3. Till att justera dagens protokoll valdes Sven-Arne Magnusson och Nils Olsson
 

§ 4 Mötet godkände att mötet var behörigt utlyst samt tack till Polykemi som svarat för frankeringen av kallelserna
 

§ 5. Föredrogs verksamhetsberättelsen för 2014 som godkändes

§ 6 .Föredrogs ekonomin med 17.695 kr innestående på bank som godkändes
 

§ 7. Revisionsberättelsen föredrogs
 

§ 8. På förslag av revisorerna beviljades ansvarsfrihet för 2014
 

§ 9. Till ordförande omvaldes Jan-Olof Petersson

Omvalda blev också Torsten Erlandsson, Bertil Somell ,Claes Holst, Claes B Persson Birgitta Kleman och Benkt Ekstrand
 

§ 10. Till revisor omvaldes P-H Wetterlöf och Lars Tjärnehov
 

§ 11. Till valberedning omvaldes Benkt Ekstrand
 

§ 12. Styrelsen föreslår att från 2016 blir årsavgiften 100 kr för alla och ständiga 1000 kr
 

§ 13. Information

·         Meddelades att Folke Petrelius intagits som ny medlem och hälsades välkommen

·         Reino Nyberg informerade om YIF Stödförening och dess tips

·         Birgitta Kleman informerade om Aktieoraklet

·         Stig Olsson sålde lotter till förmån för YIF Fotboll
 

.§14.Efter mötet informerade Niklas Björklund om YIF Fotboll. Vidare informerade Marcus Lindgren om YIF Handboll om Håkan Nilsson om YIF Friidrott

Vidare intogs en god måltid som levererats av Restaurang Surbrunnsparken. YIF:s Damklubb ansvarade för kringservicen och tackades för detta.

 

§ 15.  Ordföranden förklarade mötet avslutat.
 

 

Vid protokollet

 

Benkt Ekstrand Sekreterare

 

Justerat: 

Jan-Olof Petersson Ordförande

 

Sven-Arne Magnusson & Nils Olsson