Veteranerna - Stadgar

STADGAR FÖR YIF´s Veteraner som bildades 1945
 

§ 1.YIF:s Veteraner är en sammanslutning inom YIF vars mål och uppgift är att samla de föreningsmedlemmar som under en följd av år varit anslutna till och förmånligt verkat för YIF till förmånligt och idrottsligt umgänge för att därigenom vidmakthålla kontakten med moderföreningens styrande och i mån av behov och förmåga stödja dess verksamhet.
 

§ 2. Styrelsen beslutar om inträde i YIF:s Veteraner. Inträde beviljas varje välkänd medlem av Ystads Idrottsförening att vederbörande.

  • Är medlem av SPIFarna inom YIF-alliansen eller direkt i denna som medlem, hedersmedlem eller ständig medlem

  • Fyllt 35 år

  • Blivit rekommenderad av två medlemmar i YIF:s Veteraner

Utöver dessa allmänna villkor gäller endera av följande kvalifikationer för medlemskap

  • Att ha varit medlem av YIF under minst 20 år och/eller vara s.k ständig medlem

  • Att ha tillhört styrelsen eller någon av SPIF-styrelserna under minst 5 år

  • Att vara utsedd hedersledamot inom YIF

  • Att ha tilldelats YIF:s förtjänstmedalj av minst silvervalör

  • Att på ett förtjänstfullt sätt gagnat och understött föreningens verksamhet och som invalts i vederbörlig ordning

3.     § 3. Årsavgiften fastställs av årsmötet för nästkommande år.

Årsavgiften fastställes av årsmötet och är f.n. 100 kr per år eller 1.000 kr för ständigt medlemskap.
 

§ 4. Ordinarie årsmöte avhålls högst två gånger årligen på tid som bestäms av styrelsen och sedan kallelse utfärdats. Därvid bör förutom ordinarie frågor anordnas diskussioner och föredrag i ämnen som kan vara av intresse för medlemmarna.

Årsmöte avhålls senast under maj månad
 

§ 5. Styrelsen ska bestå av sju ordinarie ledamöter nämligen ordförande, vice ordförande, sekreterare, vice sekreterare, kassör, vice kassör och klubbmästare vika väljs av årsmötet. Val av ordförande sker särskilt medan styrelsen i övrigt konstituerar sig själv.

Årsmötet utser även två revisorer och en suppleant.
 

§ 6. Val och omröstning i förelagda frågor skall ske genom öppen votering och avgörs med enkel majoritet.

Ordföranden äger utslagsröst med undantag för de val där avgörande sker genom lottning.
 

§ 7. Dessa stadgar liksom ändringar i dessa skall antagas av ett ordinarie årsmöte med ¾  majoritet.

Dessa reviderade stadgar är antagna vid ordinarie årsmöte den 23 april 2009

 

Bankgiro är 480-3383

 

Uppdaterad: 2015-06-01